ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.- Juridische informatie.

In overeenstemming met Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij, wordt verklaard dat: www.rentbull.es (hierna de WEBSITE) een domein is dat is geregistreerd door Rent Experiencias de Conducción, SL (hierna REC) , met CIF B -10941482 en geregistreerd in het handelsregister van Madrid, Volume 33469, Folio 141, Sheet M-602461, entry 1, met maatschappelijke zetel te C/Luis I 11 28031 Madrid (Spanje). U kunt telefonisch contact met ons opnemen op onze maatschappelijke zetel +34 91 413 56 12 of per e-mail op het adres info@rentbull.es.

2.- Aard van de diensten.

De toegang tot de WEBSITE is gratis. Het contracteren van de producten of diensten die via de WEBSITE worden aangeboden, kan echter onderhevig zijn aan economische overwegingen. De minimumleeftijd is 24 jaar en 4 kaart. Het niet voldoen aan deze vereisten kan leiden tot extra kosten of annulering van de huur (in dit geval wordt het betaalde deel niet gerestitueerd).

3.- Verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER.

Het gebruik van de WEBSITE en de daarin opgenomen informatie door de GEBRUIKER om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde en, in het algemeen, gebruik dat niet voldoet aan de voorwaarden die door REC zijn vastgesteld, is verboden.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de meningen, inhoud en, in het algemeen, alle uitgevoerde activiteiten, zonder REC verantwoordelijk te kunnen houden voor de schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit genoemde activiteiten buiten hun controle en zonder dat zij effectieve kennis heeft van de zich.

Indien de GEBRUIKER op de WEBSITE informatie aantreft die zijn recht of dat van derden zou kunnen schenden, kan hij contact opnemen met REC via de hierboven voorziene middelen. REC zal in deze gevallen proberen de informatie met de grootste zorgvuldigheid te behandelen en zal in overeenstemming met de bestaande wetgeving ter zake de inhoud verwijderen die deze rechten schendt.

4.- Verantwoordelijkheid van REC.

REC zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie en inhoud die op de WEBSITE wordt gehost, geen fouten bevat. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegang tot de WEBSITE of voor de inhoud buiten zijn controle.

REC kan de toegankelijkheid van de WEBSITE tijdelijk opschorten, en zonder voorafgaande kennisgeving, om redenen van onderhouds-, herstellings-, update- of verbeteringsoperaties.

REC is niet verantwoordelijk voor:

  • de onbeschikbaarheid, het onderhoud en de werking van de website of zijn diensten of inhoud; het gebrek aan bruikbaarheid, adequaatheid of validiteit van de WEBSITE of zijn diensten of inhoud om te voldoen aan behoeften, activiteiten of specifieke resultaten of verwachtingen van gebruikers;
  • het bestaan ​​van virussen in de inhoud;
  • elk gebruik van de inhoud door gebruikers, en in het bijzonder ongeoorloofd, nalatig, frauduleus of in strijd met deze algemene voorwaarden, te goeder trouw, algemeen aanvaard gebruik en openbare orde;
  • de onwettigheid, het gebrek aan kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en die op de WEBSITE beschikbaar worden gesteld of worden geadverteerd; de schending door derden van hun verplichtingen of verbintenissen met betrekking tot de diensten die via de WEBSITE aan gebruikers worden geleverd.

5.- Ongewenste elektronische verzendingen (SPAM)

REC staat het gebruik van ongewenste elektronische mailings, ook bekend als SPAM, of fraude of misbruik op onze WEBSITE niet toe. REC behoudt zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van elk gebruik van de website dat in strijd is met wat is vastgelegd in de huidige wetgeving en in dit document.

6.- Intellectuele en industriële eigendom.

Alle inhoud van de WEBSITE (inclusief, zonder beperking, databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video en software) is eigendom van REC en wordt beschermd door nationale en internationale intellectuele eigendomsvoorschriften en industriële, alle rechten voorbehouden .

De domeinnaam, handelsmerken, labels, onderscheidende tekens of logo's die op de WEBSITE verschijnen, zijn eigendom van REC.

Alle teksten, grafische tekeningen, video's of audiomedia die op dit moment of in de toekomst op deze website te vinden zijn, zijn eigendom van REC en mogen niet verder worden gewijzigd, gekopieerd, gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, aangepast of vertaald door de GEBRUIKER of derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van REC.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze WEBSITE, evenals de inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

Niettegenstaande het voorgaande, kan REC bepaalde inhoud in licentie geven onder andere modaliteiten die verschillen van wat is vermeld. In deze gevallen wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de inhoud zelf.

7.- Hiperenlaces.

REC staat het maken van hyperlinks toe vanaf een website van een derde partij, naar een van de pagina's van de REC WEBSITE onder naleving van de volgende voorwaarden:

  • De hyperlinks op de WEBSITE zijn vooraf overeengekomen met de eigenaren van de gelinkte webpagina's. REC is niet verantwoordelijk voor het misbruik of de activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde door gebruikers op de genoemde gelinkte pagina's.
  • Elke hyperlink zal worden gemaakt naar de hoofdpagina van de WEBSITE.
  • De gehele of gedeeltelijke reproductie van een van de diensten op de EEC WEBSITE is niet toegestaan.
  • Op de pagina's van de REC WEBSITE en haar diensten zullen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden opgenomen.
  • REC is niet verantwoordelijk voor de inhoud die toegankelijk is via de bovengenoemde links, noch voor de wijzigingen die erin worden aangebracht, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, noch voor hun technische beschikbaarheid.

8.- Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden.

REC behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en toegang tot de WEBSITE te wijzigen. Deze voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd.

9.- Koekjes.

Deze WEBSITE maakt gebruik van cookies (eigen en die van Google), dit zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd. Cookies stellen ons in staat om bepaalde informatie te verkrijgen en de WEBSITE naar behoren te laten werken. Meer informatie Cookiebeleid.

10.- Nietigheid en onwerkzaamheid van de clausules.

Indien een clausule in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft deze nietigheid alleen gevolgen voor die bepaling of het deel ervan dat nietig of onwerkzaam is, terwijl de voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

11.- Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

De levering van de dienst van deze WEBSITE en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Elke litigieuze kwestie die betrekking heeft op de diensten die via deze WEBSITE worden geleverd, zal worden opgelost door de rechtbanken en tribunalen van de hoofdstad van Madrid.

©2022 Rent Driving Experiences, SL Alle rechten voorbehouden en geregistreerd. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden.

12.- Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

Reserveringen dienen drie dagen voor de dienst 100% betaald te zijn.

Bij annulering voor 15 dagen zijn er geen annuleringskosten.

Bij annulering voor 3 dagen bedragen de kosten 30%.

Bij annulering binnen 3 dagen na de datum van de dienst zijn de kosten 100%.

Als u niet komt opdagen bij het ophalen, de vereiste documentatie niet op tijd opstuurt of de reservering annuleert tijdens het gebruik en genot ervan, bedraagt ​​het verlies 100%. 

Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, acties of budgetten die hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben.