ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.- Juridische informatie.

In overeenstemming met Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij, wordt verklaard dat: www.rentbull.es (hierna de WEBSITE) een domein is dat is geregistreerd door One Way Rental Car, SL (hierna ONE WAY), bij CIF B- 87284048 en geregistreerd in het Madrid Mercantile Registry, Volume 33469, Folio 141, Page M-602461, entry 1, met maatschappelijke zetel te C / Corazón de María, 7 28002 Madrid (Spanje). U kunt telefonisch contact met ons opnemen op onze maatschappelijke zetel +34 91 413 56 12 of per e-mail op het adres info@rentbull.es.

2.- Aard van de diensten.

De toegang tot de WEBSITE is gratis. Het contracteren van de producten of diensten die via de WEBSITE worden aangeboden, kan echter onderhevig zijn aan financiële tegenprestatie.

3.- Verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER.

Het gebruik van de WEBSITE en de daarin opgenomen informatie door de GEBRUIKER om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de Wet, de goede zeden of de openbare orde en, in het algemeen, gebruik niet in overeenstemming met de door ONE vastgestelde voorwaarden is verboden.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de meningen, inhoud en, in het algemeen, alle uitgevoerde activiteiten, zonder dat ONE WAY aansprakelijk is voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit genoemde activiteiten buiten zijn controle en zonder dat ONE WAY daar daadwerkelijk kennis van heeft.

Indien de GEBRUIKER op de WEBSITE informatie aantreft die zijn recht of dat van derden zou kunnen schenden, kan hij contact opnemen met ONE WAY via de hierboven voorziene middelen. ONE WAY zal in deze gevallen proberen de informatie met de grootste zorgvuldigheid te behandelen en in overeenstemming met de bestaande wetgeving ter zake, zal het de inhoud verwijderen die deze rechten schendt.

4.- Verantwoordelijkheid van ONE WAY.

ONE WAY zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen zodat de informatie en inhoud die op de WEBSITE wordt gehost, geen fouten bevat. Het kan er echter niet verantwoordelijk voor worden gehouden wanneer het toegang krijgt tot de WEBSITE of de inhoud ervan buiten zijn controle.

ONE WAY kan de toegankelijkheid van de WEBSITE tijdelijk opschorten, en zonder voorafgaande kennisgeving, om redenen van onderhouds-, herstellings-, update- of verbeteringsoperaties.

ONE WAY is niet verantwoordelijk voor:

  • de onbeschikbaarheid, het onderhoud en de werking van de website of zijn diensten of inhoud; het gebrek aan bruikbaarheid, adequaatheid of validiteit van de WEBSITE of zijn diensten of inhoud om te voldoen aan behoeften, activiteiten of specifieke resultaten of verwachtingen van gebruikers;
  • het bestaan ​​van virussen in de inhoud;
  • elk gebruik van de inhoud door gebruikers, en in het bijzonder ongeoorloofd, nalatig, frauduleus of in strijd met deze algemene voorwaarden, te goeder trouw, algemeen aanvaard gebruik en openbare orde;
  • de onwettigheid, het gebrek aan kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en die op de WEBSITE beschikbaar worden gesteld of worden geadverteerd; de schending door derden van hun verplichtingen of verbintenissen met betrekking tot de diensten die via de WEBSITE aan gebruikers worden geleverd.

5.- Ongewenste elektronische verzendingen (SPAM)

ONE WAY staat het gebruik van ongewenste elektronische inzendingen, ook bekend als SPAM, of fraude of misbruik op onze WEBSITE niet toe. ONE WAY behoudt zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van elk gebruik van de website dat in strijd is met de bepalingen van de huidige wetgeving en in dit document.

6.- Intellectuele en industriële eigendom.

Alle inhoud van de WEBSITE (inclusief, maar niet beperkt tot, databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video en software) is eigendom van ONE WAY en wordt beschermd door nationale en internationale voorschriften voor intellectueel eigendom. rechten voorbehouden.

De domeinnaam, handelsmerken, labels, onderscheidende tekens of logo's die op de WEBSITE verschijnen, zijn eigendom van ONE WAY.

Alle teksten, grafische tekeningen, video's of audiomedia die op dit moment of in de toekomst op deze website te vinden zijn, zijn eigendom van ONE WAY en mogen niet worden onderworpen aan verdere wijziging, kopie, wijziging, gehele of gedeeltelijke reproductie, aanpassing of vertaling door de GEBRUIKER of derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ONE WAY.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze WEBSITE, evenals de inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

Niettegenstaande het voorgaande kan ONE WAY bepaalde inhoud in licentie geven onder andere modaliteiten dan de bovenstaande. In deze gevallen wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de inhoud zelf.

7.- Hiperenlaces.

ONE WAY maakt het mogelijk om hyperlinks van een buitenlandse website naar een van de pagina's van de ONE WAY WEBSITE te plaatsen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De hyperlinks op de WEBSITE zijn vooraf overeengekomen met de eigenaren van de gelinkte webpagina's. ONE WAY is niet verantwoordelijk voor misbruik of activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde door gebruikers op de genoemde gelinkte pagina's.
  • Elke hyperlink zal worden gemaakt naar de hoofdpagina van de WEBSITE.
  • De gehele of gedeeltelijke reproductie van een van de diensten op de ONE WAY WEBSITE is niet toegestaan.
  • Op de pagina's van de ONE WAY WEBSITE en haar diensten zullen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden opgenomen.
  • ONE WAY is niet verantwoordelijk voor de inhoud die toegankelijk is via de bovengenoemde links, noch voor de wijzigingen die erin worden aangebracht, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, noch voor hun technische beschikbaarheid.

8.- Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden.

ONE WAY behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en toegang tot de WEBSITE te wijzigen. Deze voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd.

9.- Koekjes.

Deze WEBSITE maakt gebruik van cookies (eigen en die van Google), dit zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd. Cookies stellen ons in staat om bepaalde informatie te verkrijgen en de WEBSITE naar behoren te laten werken. Meer informatie Cookiebeleid.

10.- Nietigheid en onwerkzaamheid van de clausules.

Indien een clausule in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft deze nietigheid alleen gevolgen voor die bepaling of het deel ervan dat nietig of onwerkzaam is, terwijl de voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

11.- Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

De levering van de dienst van deze WEBSITE en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Elke litigieuze kwestie die betrekking heeft op de diensten die via deze WEBSITE worden geleverd, zal worden opgelost door de rechtbanken en tribunalen van de hoofdstad van Madrid.

© 2016 ONE WAY RENTAL CAR, SL Alle rechten voorbehouden en geregistreerd. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden.

12.- Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

Voor verhuur waarvoor geen overdracht van het voertuig nodig is, is de wijziging/annulering toegestaan ​​tot 72 uur (3 dagen) voor aanvang van de huur.

Voor verhuur waarbij het voertuig moet worden overgedragen, is de wijziging/annulering toegestaan ​​tot 120 uur (5 dagen) voor aanvang van de huur.

Bij wijziging/annulering na deze termijnen gaat 100% van het betaalde bedrag verloren.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen of acties die hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben.

SpanishCatalanEnglishFrenchGermanRussianDutchArabicChinese (Simplified)JapanesePortuguese
Chat openen