ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.- Juridische informatie.

In overeenstemming met Wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij wordt verklaard dat: www.rentbull.es (hierna de WEBSITE) een domein is dat is geregistreerd door Fusion Consulting, SL (hierna FC), met CIF B-87746921 met geregistreerde kantoor op C/Ganduxer 25-27 PLT-1 08021 Barcelona (Spanje). U kunt telefonisch contact met ons opnemen op onze maatschappelijke zetel +34 91 413 56 12 of per e-mail op het adres info@rentbull.es.

2.- Aard van de diensten.

De toegang tot de WEBSITE is gratis. Het contracteren van de producten of diensten die via de WEBSITE worden aangeboden, kan echter onderhevig zijn aan economische overwegingen. De minimumleeftijd is 24 jaar en 4 kaart. Het niet voldoen aan deze vereisten kan leiden tot extra kosten of annulering van de huur (in dit geval wordt het betaalde deel niet gerestitueerd).

3.- Verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER.

Het gebruik van de WEBSITE en de daarin opgenomen informatie door de GEBRUIKER voor het uitvoeren van activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde en, in het algemeen, gebruik dat niet in overeenstemming is met de door FC gestelde voorwaarden, is verboden.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de meningen, de inhoud en, in het algemeen, voor alle uitgevoerde activiteiten, zonder dat FC verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade of verliezen die kunnen voortkomen uit genoemde activiteiten buiten zijn controle en zonder dat hij effectieve kennis heeft van de zichzelf.

Als de GEBRUIKER informatie op de WEBSITE aantreft die zijn of haar rechten of die van derden zou kunnen schenden, kan hij of zij contact opnemen met FC via de hierboven aangegeven middelen. In deze gevallen zal FC proberen de informatie met de grootste zorgvuldigheid te behandelen en, in overeenstemming met de bestaande wetgeving terzake, inhoud verwijderen die deze rechten schendt.

4.- Verantwoordelijkheid van REC.

FC zal de grootste zorg besteden om ervoor te zorgen dat de informatie en inhoud die op de WEBSITE wordt gehost geen fouten bevat. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor toegang tot de WEBSITE of de inhoud ervan die buiten haar controle valt.

FC kan de toegankelijkheid van de WEBSITE tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten om onderhouds-, reparatie-, update- of verbeteringswerkzaamheden uit te voeren.

FC is niet verantwoordelijk voor:

  • de onbeschikbaarheid, het onderhoud en de werking van de website of zijn diensten of inhoud; het gebrek aan bruikbaarheid, adequaatheid of validiteit van de WEBSITE of zijn diensten of inhoud om te voldoen aan behoeften, activiteiten of specifieke resultaten of verwachtingen van gebruikers;
  • het bestaan ​​van virussen in de inhoud;
  • elk gebruik van de inhoud door gebruikers, en in het bijzonder ongeoorloofd, nalatig, frauduleus of in strijd met deze algemene voorwaarden, te goeder trouw, algemeen aanvaard gebruik en openbare orde;
  • de onwettigheid, het gebrek aan kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en die op de WEBSITE beschikbaar worden gesteld of worden geadverteerd; de schending door derden van hun verplichtingen of verbintenissen met betrekking tot de diensten die via de WEBSITE aan gebruikers worden geleverd.

5.- Ongewenste elektronische verzendingen (SPAM)

FC staat het gebruik van ongewenste elektronische inzendingen, ook bekend als SPAM, of enige vorm van fraude of misbruik op onze WEBSITE niet toe. FC behoudt zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van elk gebruik van de website dat in strijd is met wat is vastgelegd in de huidige wetgeving en in dit document.

6.- Intellectuele en industriële eigendom.

Alle inhoud van de WEBSITE (inclusief maar niet beperkt tot databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video en software) is eigendom van FC en wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom en industriële eigendom, alle rechten voorbehouden.

De domeinnaam, merken, labels, onderscheidende tekens of logo's die op de WEBSITE verschijnen, zijn eigendom van FC.

Alle teksten, grafische tekeningen, video's of audiomedia die nu of in de toekomst op deze website te vinden zijn, zijn eigendom van FC en mogen niet onderworpen zijn aan verdere wijzigingen, kopieën, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke reproductie, aanpassing of vertaling door de GEBRUIKER of derden zonder uitdrukkelijke toestemming van FC.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze WEBSITE, evenals de inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

Onverminderd het voorgaande kan FC bepaalde inhoud in licentie geven onder andere modaliteiten dan hierboven vermeld. In deze gevallen wordt dit uitdrukkelijk aangegeven in de inhoud zelf.

7.- Hiperenlaces.

FC staat het plaatsen van hyperlinks vanaf een buitenlandse website naar een van de pagina's van de FC-WEBSITE toe, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De hyperlinks op de WEBSITE zijn vooraf overeengekomen met de eigenaren van de gelinkte webpagina's. FC is niet verantwoordelijk voor misbruik of activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, uitgevoerd door gebruikers op de genoemde gelinkte pagina's.
  • Elke hyperlink zal worden gemaakt naar de hoofdpagina van de WEBSITE.
  • Gehele of gedeeltelijke reproductie van de diensten op de FC-WEBSITE is niet toegestaan.
  • Er zal geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring worden opgenomen over de pagina's van de FC-WEBSITE en zijn diensten.
  • FC is niet verantwoordelijk voor de inhoud waartoe u toegang krijgt via de bovengenoemde links, noch voor de daarin aangebrachte wijzigingen, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, noch voor hun technische beschikbaarheid.

8.- Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden.

FC behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en toegang tot de WEBSITE te wijzigen. Deze voorwaarden zijn van onbepaalde duur.

9.- Koekjes.

Deze WEBSITE maakt gebruik van cookies (eigen en die van Google), dit zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd. Cookies stellen ons in staat om bepaalde informatie te verkrijgen en de WEBSITE naar behoren te laten werken. Meer informatie Cookiebeleid.

10.- Nietigheid en onwerkzaamheid van de clausules.

Indien een clausule in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft deze nietigheid alleen gevolgen voor die bepaling of het deel ervan dat nietig of onwerkzaam is, terwijl de voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

11.- Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

De levering van de dienst van deze WEBSITE en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Elke litigieuze kwestie die betrekking heeft op de diensten die via deze WEBSITE worden geleverd, zal worden opgelost door de rechtbanken en tribunalen van de hoofdstad van Madrid.

©2024 Fusion Consulting, SL Alle rechten voorbehouden en geregistreerd. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden.

12.- Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

Reserveringen dienen drie dagen voor de dienst 100% betaald te zijn.

Bij annulering voor 15 dagen zijn er geen annuleringskosten.

Bij annulering voor 3 dagen bedragen de kosten 30%.

Bij annulering binnen 3 dagen na de datum van de dienst zijn de kosten 100%.

Als u niet komt opdagen bij het ophalen, de vereiste documentatie niet op tijd opstuurt of de reservering annuleert tijdens het gebruik en genot ervan, bedraagt ​​het verlies 100%. 

Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, acties of budgetten die hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben.